Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

 

Opiskelun tuki

Opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tuki järjestetään huomioiden opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet. Erityistä huomioita kiinnitetään oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen.

Tuen tarve voi johtua esimerkiksi kielellisestä, matemaattisesta, motorisesta tai tarkkaavuuden häiriöstä. Tuen tarve voi myös liittyä sosiaalisiin vaikeuksiin, mielenterveyden ongelmiin tai vaikeaan elämäntilanteeseen. Myös sairastuminen voi vaikuttaa opintojen etenemiseen. Lähtökohtana tuen tarpeen arvioinnissa on yhteistyö ja vuorovaikutus opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Tukitoimia suunniteltaessa tarkastellaan käytössä olevia toimintatapoja, toimintaympäristöjä ja opetusjärjestelyjä sekä niiden soveltuvuutta opiskelijalle, ja pyritään löytämään niihin opiskelua tukevia ratkaisuja. Tukimuotoina voivat olla opetuksen eriyttäminen sekä muut erilaiset pedagogiset ratkaisut, opintojen painottamien opiskelijan tarpeiden mukaan, opintojen valintamahdollisuuksien hyödyntäminen, monipuolinen opinto-ohjaus, tukiopetus ja erityisopettajan tuki. Oppimisen ja opiskelun tuen rinnalla toimii myös yksilöllinen opiskeluhuolto.

 

Lyseon hyvinvointiryhmä Lyhty

Lyseossa on hyvinvointiryhmä, jonka tavoitteena on toimia koko koulun hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Ryhmä järjestää erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Näissä kokoontumisissa käsitellään esimerkiksi vuosittaisten hyvinvointikyselyjen tuloksia sekä suunnitellaan ja kehitetään koulun hyvinvointityötä. Hyvinvointiryhmään kuuluvat rehtori, psykologi, terveydenhoitaja, kuraattori, erityisopettaja ja opinto-ohjaajat sekä opiskelijoita.

Lyhty toimii myös Lyseon kriisiryhmänä. Kriisiryhmän vetäjänä toimii rehtori, mutta ryhmän voi kutsua kokoon kuka tahansa onnettomuuden sattuessa. Jos sinua tai perhettäsi kohtaa onnettomuus tai suru, toivomme, että ilmoitat siitä rehtorille. Kriisiryhmän jäsenet auttavat tilanteessa eteenpäin, tukee ja helpottaa arkityötäsi.

 

Vertaismentoritoiminta

Vertaismentorien tehtävänä on luoda opiskelijan kanssa mentorisuhde, jonka tarkoitus on opintojen tukeminen, hyvinvoinnin lisääminen ja opiskelijan motivoiminen rennompaan ja positiivisempaan opiskeluotteeseen. Mentorina toimimisesta saa opintosuorituksen, todistuksen ja paljon työkokemusta! Vertaismentoriohjaaja tukee, auttaa ja kouluttaa vertaismentoreita sekä samalla kehittää vertaismentoritoimintaa osaksi lukioiden toimintaa. Mentoriohjaaja tapaa mentoreita säännöllisesti. 

 

Hyvinvointikoordinaattori

Hyvinvointikoordinaattori tarjoaa hyvinvointineuvontaa opiskelijoille, ohjaa taukoliikuntahetkiä oppitunneilla ja järjestää kampanjoita ja tapahtumia lukuvuoden aikana. Hyvinvointikoordinaattori vierailee tunneilla myös pitämässä stressinhallintatuokioita ja rentoutumisharjoituksia opiskelijoille. Monipuolinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, riittävä uni, palautuminen ja jaksaminen ovat kaikki tärkeitä asioita hyvinvoivan lukiolaisen arjessa. 

Hyvinvointikoordinaattori tekee yhteistyötä paikallisten liikunta-alan yrittäjien kanssa. Lukiolaisille tarjotaan esimerkiksi kuntosalikäyntejä, ryhmäliikuntatunteja ja lajikokeiluja. 
 
Hyvinvointikoordinaattori toimii viikoittain sekä Kimpisen että Lyseon lukioilla.  
 
Hyvinvointikoordinaattori yhteystiedot
Karoliina Ahtiainen
puh. 040 688 5557
 

Erityisopettaja

Erityisopettaja auttaa oppimiseen liittyvien vaikeuksien selvittelyssä ja ohjaa opiskelutavoissa sekä oman oppimistyylin löytämisessä. Erityisopettaja vastaa myös lukitestauksesta ja lukilausunnoista.

Lukion erityisopettaja ei anna tukiopetusta eri aineissa, vaan auttaa opiskelijaa löytämään itselleen sopivimman tavan opiskella. Opiskelija voi kääntyä erityisopettajan puoleen esimerkiksi silloin, jos

  • opiskeluun tuntuu kuluvan suurin osa vapaa-ajasta, mutta tulokset ovat heikkoja

  • opiskelijalla on vaikeuksia toimia odotetulla tavalla oppitunneilla tai koetilanteissa

  • tekstien lukeminen on huomattavan hidasta ja luetun ymmärtäminen ja muistaminen on vaikeaa

Erityisopettaja suunnittelee tukitoimet yhdessä opiskelijan sekä tarvittaessa yhteistyössä huoltajien ja muiden mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Tarvittavat tukitoimet ja tuki eri oppiaineissa kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (pedagogisen tuen suunnitelma) wilmaan.

Erityisopettajan arvioima lukivaikeus mahdollistaa opiskelijalle erityisjärjestelyjen käytön lukioaikana. Opiskelijan tarvetta erityisjärjestelyihin ylioppilastutkinnon kokeissa arvioidaan hänen lukioaikana tarvitsemansa tuen pohjalta. Opiskelija anoo erikseen ylioppilastutkintolautakunnalta erityisjärjestelyjä ylioppilaskoetta varten. Erityisopettaja ohjaa tarvittavien lausuntojen hankkimisessa. Lausunnot pidetään huolellisesti tallessa, koska niitä voidaan tarvita myös valintakokeissa, kun hakeudutaan jatko-opintoihin.

Opiskelija voi varata ajan erityisopettajalle wilma-viestillä, sähköpostitse tai puhelimitse.

 

Opiskeluterveys

Yhteystiedot

Lukiolaiset kuuluvat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin opiskeluhuoltoon, joka tarjoaa opiskelijoille moniammatillista terveyden- ja sairaudenhoitoa. Opiskeluhuollon palveluihin kuuluvat terveystarkastukset, terveysneuvonta, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen selvittely, oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonta, opiskelijahuoltotyö, vastaanotto ilman ajanvarausta päivystyspisteissä, sekä yhteistyö opettajien ja muiden ammattihenkilöiden kanssa.

Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja tukea opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tukea opintojen sujumista. Painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja erityinen huomio on mielenterveys- ja päihdeongelmissa sekä erityistä tukea tarvitsevissa opiskelijoissa. Opiskeluhuollon tarkoitus on auttaa opiskelijaa ongelmatilanteissa. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.

 

Hoidon tarpeen arviointi

Opiskeluterveyden avovastaanotot ovat suljettu toistaiseksi. Infektio- sekä suolisto-oireissa ota yhteyttä omaan hyvinvointi- ja terveysasemaan. Opiskeluterveydessä emme ota covid-näytteitä.

Muissa opiskeluterveyteen liittyvissä asioissa yhteydenotot: Terveydenhoitaja Anne-Mari Kiukas puhelimitse yhteys klo 8.00-11.00 numeroon 040-7765772 tai omaan terveydenhoitajaan puhelimitse tai wilman kautta. Tällöin arvioidaan hoidon tarpeen kiireellisyys ja tarvittaessa ohjataan sinut tarvittavan palvelun piiriin. Ilta- ja yöaikaan ota yhteys Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystyspoliklinikkaan puh. 05 116 117.

Lääkärin ajanvaraukset tehdään terveydenhoitajan kautta.

 

Opiskeluterveydenhuollon maksut

18 vuotta täyttäneiltä peritään sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä terveyskeskusmaksu 20,60 € /käynti. Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä (koko Eksoten alue) kalenterivuoden aikana.

Kaikista käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä lääkäriajoista peritään 15 vuotta täyttäneiltä sakkomaksu 50,80 €.

Sairaanhoidollisista hoitajakäynneistä peritään vastaanotolla 11,40 €/käynti. Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä (koko Eksoten alue) kalenterivuoden aikana.

Maksua ei peritä

  • Alle 18-vuotiailta

  • Terveystarkastuksista ja kutsunnanalaisten ennakkoterveystarkastuksista

  • Niiltä yli 18-vuotiailta, jotka ohjataan hoitajan vastaanotolta välittömästi lääkärin vastaanotolle tai lääkärin vastaanotolta hoitajan vastaanotolle, peritään maksu lääkärin vastaanottokäynnistä

  • Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat tai perussairauteen liittyvät rokotteet

  • Ehkäisykäynnit

  • Tartuntatautilaissa (1227/2016) tarkoitetut yleisvaaralliset tartuntataudit

  • Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanottokäynnit

Tietyt lääkärintodistukset ovat maksullisia; esim. ajokorttitodistus ja terveystodistus ulkomaille lähtöä varten. 61,00 €/50,80€.

 

Terveydenhoito

Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen 1. vuoden opiskelijoille. Lääkärintarkastus on tytöillä 1. opiskeluvuonna ja pojilla 2. opiskeluvuonna kutsuntatarkastuksen yhteydessä.

 

Lyseon terveydenhoitaja

Seija Kiljunen
puh. 0400 157 587
Lasten ja nuorten talo, Kasarmikatu 9, talli 1
Puhelinaika ma–pe klo 11–11.30
Ehkäisyreseptien uusinnat.

 

IB:n ja ISK:n terveydenhoitaja

Hanna Alatalo
puh. 0400 157 590
Kimpisen lukio, Pohjolankatu 2
Puhelinaika ma—pe klo 11—11.30

 

Hammashuolto

Kaikki opiskelijat ovat oikeutettuja ensiapuluontoiseen hammashoitoon. Ajanvaraus klo 8.00 – 15.00 puh. (05) 352 7059.

 

Opiskeluhuolto

Lasten ja nuorten talo Rakuunamäellä
Kasarmikatu 9, talli 1, 53900 LPR. Toimisto puh. 040 139 0320.

 

Psykologi

Anne Karhu puh.  040 651 1695, yhteydenotot puhelimitse tai Wilman kautta.
Lasten ja nuorten talo, Kasarmikatu 9, talli 1

 

Kuraattori

Petra Pusa
Vastaanotto Lyseon lukiolla joko aikavarauksella tai akuutisti.
Yhteydenotot Wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostilla.
puh 0400 – 672 537
petra.pusa @ eksote.fi

 

Seksuaalineuvoja

Tytti Summanen puh. 0400 499 857
Lasten ja nuorten talo, Kasarmikatu 9, talli 1
Puhelinaika ma–pe klo 11—11.30