Opiskelijakunnan hallitus

Opiskelijakunnan hallitus

Opiskelijakunnan hallitus edustaa opiskelijoita. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja osallistuu opettajainkokouksiin. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet ovat mukana koulun työryhmissä.

Opiskelijakunnan hallitus järjestää koulun tapahtumia ja juhlia. Opiskelijakunnan hallituksen nimetyt jäsenet vastaavat opiskelijakunnan järjestämästä toiminnasta, vaikkakin työryhmiä voidaan muodostaa tilannekohtaisesti järjestämään suunniteltuja tapahtumia.

Uusi hallitus muodostetaan joulukuussa. Kaikilla 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus pyrkiä siihen.

 

Rohkean klassikon verkkokauppa

Linkki Lyseon lukion verkkokauppaan . Tervetuloa tutustumaan!

 

Lappeenrannan Lyseon lukion järjestyssäännöt

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltamisalue

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on lukiolain 21 §:n mukaisesti edistää lukion sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssääntöjä noudatetaan lukiossa, sen piha-alueella kouluaikana ja lukion järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan lukion ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, leirikoulut, museokäynnit, urheilukilpailut yms.)

Lukiossa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003), tupakoinnin vähentämistoimenpiteistä annetun lain (603/1976) ja vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä.

 

2. Sisäinen järjestys

Opiskelijoiden on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti, hyviä tapoja ja koulun järjestyssääntöjä noudattaen sekä käsiteltävä huolellisesti koulun omaisuutta. Jokaisella on oikeus työrauhaan.

Sopimatonta käyttäytymistä on vilppi tai sen yritys, opetuksen häiritseminen, metelöinti ja epäasiallinen kielenkäyttö, siivottomuus ja koulun omaisuuden turmeleminen.

Menestyksekäs opiskelu edellyttää opettajan ohjeistamia opiskeluvälineitä. Opiskelijat voivat oleskella sisällä välituntien aikana.

Ruokailussa käyttäydytään siististi ja liikutaan rauhallisesti. Jokainen ruokailija nostaa käyttämänsä tuolin paikoilleen ruokailunsa päätteeksi.

Tupakointi ja päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty lukion tiloissa, koulun alueella ja välittömässä läheisyydessä sekä lukion tilaisuuksissa.

Polkupyörät ja muut liikennevälineet säilytetään niille varatuilla paikoilla. Koulun alueella ei saa liikkua polkupyörillä tai mopoilla.

Opiskelua häiritseviä laitteita ei pidä käyttää oppitunnin aikana.

Opiskelijalle voidaan pätevästä ja hyväksyttävästä syystä myöntää lupa poissaoloon koulusta.  Luvan myöntämisessä noudatetaan asiasta annettuja säädöksiä ja määräyksiä.

Opiskelija on velvollinen osallistumaan opetukseen. Poissaoloista on esitettävä hyväksyttävä selvitys, esimerkiksi lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus tai huoltajan selvitys.

 

3. Turvallisuus ja viihtyvyys

Vaarallisten ja toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tuominen kouluun on kielletty.

Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletty esine tai aine ja oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat, säilytystilat sekä päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta.

Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallaan tai tuottamuksesta koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on opiskelijan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.

Jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön. Kiusaaminen, henkinen ja ruumiillinen väkivalta ja toisten kouluyhteisön jäsenten häirintä on kielletty.

 

4. Koulutapaturmat ja sairastuminen

Koulutapaturman tai sairauskohtauksen tms. sattuessa koulun henkilökunta kutsuu paikalle tarvittavan apuhenkilöstön. Tarvittaessa opiskelija saatetaan lähimmälle terveysasemalle.

 

5. Muut määräykset

Koulussa tapahtuvassa poliittisessa toiminnassa noudatetaan kasvatus- ja opetusviranomaisten antamia ohjeita.

Rahan kerääminen ja myyntitoiminta koulussa on sallittu vain rehtorin luvalla.

Rehtori myöntää luvan koulun tilojen käyttöön opiskelijoiden vapaa-ajan harrastuksia varten.

Opiskelijoiden tulee tarvittaessa auttaa koulun henkilökuntaa kaluston ja opetusvälineiden siirrossa sekä roskien keruussa.

Toisen omaisuutta ei käytetä luvatta.

 

6. Järjestyksen valvonta ja seuraamukset

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.

Rangaistuksia määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan lukiolain säädöksiä.

Lukion opiskelijan ojentamistoimenpiteitä ovat opiskelijan poistaminen luokasta tai muusta opetustilasta sekä lukion järjestämästä tilaisuudesta oppitunnin tai tapahtuman jäljellä olevaksi ajaksi. Opiskelijalta voidaan tarvittaessa myös evätä osallistuminen työpäivän jäljellä oleville oppitunneille.

Lukion opiskelijan kurinpidollisia rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja lukiosta erottaminen.