Opiskelu

Tieto lisää iloa.

Opiskelu

Lukio-opiskelussa tarvitaan itseluottamusta. Sen perustana on myönteinen ajattelu: osaan ja pärjään!

Kun uskot onnistuvasi ja haluat tehdä työtä sen eteen, onnistut varmasti. Mielenkiintosi oppiaineeseen parantaa itsestään oppimistuloksia. Motivoituneena ponnistelet mielelläsi kohti päämäärääsi ja saatat ylittää sekä omat että muiden odotukset.

Olennainen osa lukio-opintojen suunnittelua on realististen tavoitteiden asettaminen. Lukiossa pitää olla valmis tekemään töitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojen kuluessa opiskelija löytää itselleen sopivimmat työskentely- ja toimintatavat. Jokaiselle jaksolle kannattaa tehdä suunnitelma: miksi, mitä, missä, miten ja milloin opiskellaan. Suunnitelma kannattaa tehdä kalenteriin niin, että siitä näkee lukemisen kokonaismäärän ja ajankäytön jakautumisen. Pidä suunnitelmastasi kiinni!

Toimivaa lukusuunnitelmaa, sopivan kokoista urakkaa ja tuntumaa siihen, mihin aika riittää, haetaan koko lukio-opintojen ajan. Tämän jälkeen valmistautuminen ylioppilaskokeeseen sujuu helpommin.

 

Lisätietoja lukio-opinnoista

Sähköinen ylioppilastutkinto

Lukio-opinnoissa tarvittava tietokone ja ohjeita Abitti-kokeeseen

Lyseon lukion opetussuunnitelma 2021

Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten palvelut

 

Opintoja muissa oppilaitoksissa

Opiskelija voi valita opintoja myös Kimpisen lukion tarjottimelta. Muita yhteistyötahoja ovat mm. avoin yliopisto, Etelä-Karjalan Urheiluakatemia, kansalaisopisto, kesäyliopisto, kielimatkojen järjestäjät, kuvataidekoulu, musiikkiopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Saimaan ammattikorkeakoulu, Saimaan LUMA - keskus, SPR, seurakunnat, Taidekoulu Estradi, tanssiopistot, nettilukio jne.

Muissa oppilaitoksissa lukioaikana suoritettuja opintoja voidaan lukea hyväksi kolme/opintovuosi. Todistus tai muu selvitys opinnoista toimitetaan lukiosihteerille kansliaan. Selvityksestä on käytävä ilmi mitä opinnoissa on käsitelty, kuinka laaja suoritus on ollut ja kuka on ollut vastuussa opetuksesta. Jos rehtori hyväksyy opinnot, ne merkitään opiskelijan suorituksiin. Suoritusmerkintää anotaan sen lukuvuoden kuluessa, jolloin suoritus on tehty.
 

Korkeakouluopintoja jo lukiossa

Lappeenrannan lukioiden korkeakouluyhteistyö

 
 
 
 

Arviointi

Jaksoarviointi

Opiskelijoiden arvioinnin ohjeet löytyvät koulun opetussuunnitelmasta. Arviointiperusteet käydään opiskelijoiden kanssa läpi opintojen alussa. Opiskelija saa palautetta edistymisestään ja tavoitteidensa saavuttamisesta vuoropuhelussa opettajan kanssa. Palautetta annetaan koko jakson ajan, ja sen avulla kannustetaan opiskelijaa saavuttamaan ne tavoitteet, jotka opiskelija on itselleen yhdessä opettajan kanssa asettanut.

Arvosanat ovat näkyvissä wilman suorituksissa noin viikko jakson päättymisen jälkeen. Erillisiä paperisia jakso- tai lukuvuositodistuksia ei jaeta. Päättötodistus jaetaan paperisena.

Huoltaja voi seurata opiskelijan opintojen etenemistä wilmassa kohdasta “suoritukset”. Sivun alareunasta löytyy kohta “näytä kaikki”, jolloin suoritusten tilanne avautuu jokaisen oppiaineen osalta.

Erilaiset oppimisen vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin. Kyseiset vaikeudet voidaan myös ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan arvosanaa.

Arvosanaa ei voida lainkaan antaa, jos opiskelija on ilman hyväksyttävää syytä jatkuvasti poissa tai laiminlyö muuten opiskelunsa, esimerkiksi jättää vaadittavat kirjalliset työt tekemättä. Arvostelematta jättämisestä on kuitenkin varoitettava opiskelijaa ennakolta. Tämä annetaan tiedoksi myös huoltajalle, ryhmänohjaajalle, erityisopettajalle ja opinto-ohjaajalle.

Itsenäisesti opiskelluista opinnoista edellytetään hyväksytty arvosana.

Opiskelija näkee jaksojen arvostelut wilman kautta. Jos opiskelija kokee saadun arvosanan epäoikeudenmukaiseksi, hänen tulee keskustella arvioinnista viipymättä opettajan kanssa, ja käsitellä opettajan kanssa arvosanaan vaikuttaneet osasuoritukset sekä työskentely.

Päättöarviointi

Päättötodistukseen pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta ja teemaopinnoista annetaan suoritusmerkintä. Teemaopinnoista ja soveltavista opinnoista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.

Suoritusmerkinnän voi pyytää sellaisista oppiaineista, joista on suoritettu vain yksi suoritus, ja liikunnasta sekä lyhyistä vieraista kielistä, jos niitä on suoritettu vain kaksi suoritusta. Tämä pyydetään kanslian lomakkeella viimeisen lukiovuoden lopulla päättötodistukseen.

Oppiaineen oppimäärän päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja syventävien opintojen arvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana.

Hylätty arvosana

 Pakolliset ja valtakunnalliset
 valinnaiset opinnot
 Hylättyjä arvosanoja enintään:
 1 - 2  0
 3 - 5  1
 6 - 8  2
 9  3

 

Jos opiskelijan suoritus hylätään, hänellä on mahdollisuus yrittää opintojen suorittamista uusinnassa ja suorittamalla tarvittaessa töitä uudelleen tai kokonaan uusia tehtäviä. Opiskelija voi myös käydä opintoja uudelleen.

Jos opiskelija saa uusinnassakin arvosanan hylätty (4), hänen on suoritettava opinnot kokonaan uudelleen, jos oppiaineen opinnoista 2/3 ei ole hyväksytysti suoritettu.

Opiskelija voi korottaa hyväksytyn arvosanan sopimalla asiasta opettajan kanssa. Opiskelijalla on myös oikeus suorittaa hyväksyttyjä opintoja kokonaan uudelleen. Näissä tapauksissa parempi arvosana jää voimaan. Aineenopettajat ohjeistavat opintojen suorittamistavat. Opintoja voi uusia osallistumalla uusintaan ja suorittamalla tarvittaessa töitä uudelleen tai kokonaan uusia tehtäviä. Opiskelija voi myös suorittaa opintoja uudelleen.

 

Päättöviikko

Opiskelujaksot päättyvät päättöviikkoon. Päättöviikkoon on varattu 7 työpäivää (palkit 1-7). Päättöviikon aikana koko päivä on oppiaineen käytössä ja silloin suoritetaan opintoihin liittyviä töitä ja tehtäviä kokeiden lisäksi sekä saadaan ja annetaan palautetta. 

Päättöviikko järjestetään seuraavassa järjestyksessä: päättöviikon 1.päivänä on 1.palkin päivä, 2. päivänä 2.palkin päivä, 3. päivänä 3.palkin päivä jne. Palkin 8 tehtävät ja harjoitukset tehdään jakson aikana.

Päättöviikon järjestelyt sovitaan opettajan ja opiskelijoiden kesken, kuitenkin niin että työskentely alkaa kaikilla klo 9  ja päättyy klo 13.30, sis. ruokailu 30min ja välitunti 15 min (3 x 75min).

Aikataulusta voidaan poiketa vain jos opiskelijalla on pedagogisen tuen suunnitelma (PTS), joka on tehty yhteistyössä opettajan ja erityiopettajan kanssa.

Opettaja ja ryhmä päättää yhdessä miten päättöpäivänä toimitaan. Päättöpäivän työskentely sisältää muutakin kuin testaamista. Mahdolliset muut suoritukset palautetaan erikseen sovittavan aikataulun mukaan. Palaute kuuluu suoritukseen.

Jos sairastut päättöviikolla, ota yhteyttä ennen päättöviikon päivää opettajiin, joiden työskentelyyn et pysty osallistumaan ja sovi, miten saat suoritettua opinnot loppuun.

 

Ohjaus

Lyseossa koko koulu ohjaa opiskelijoita lukio-opinnoissa, jatko-opintoihin ja työelämään sekä yrittäjyyteen. Ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja aineenopettajan tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.

Opiskelija saa ohjausta ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta ja aineenopettajalta opintojensa suunnittelussa. Jatko-opintoihin hakeutumisessa ohjausta saa opinto-ohjaajalta. Tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee lukio-opintojaan ja tekee valintojaan siten, että hänellä on valmiudet hakeutua jatko-opintoihin välittömästi lukio-opintojen jälkeen.

Opiskelijaa tuetaan ryhmänohjauksessa ja opinto-ohjauksessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman laatimisessa ja suunnitelmien päivittämisessä.

Ryhmänohjaus ja ohjausryhmän tapaamiset

Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähin ohjaaja ja neuvoja. Ryhmänohjaaja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä ja opastaa lukion käytänteisiin. Ryhmänohjaaja pitää yhteyttä huoltajiin.

Ryhmänohjaaja tapaa ohjausryhmäänsä säännöllisesti ohjausryhmän tapaamisissa (ROT). Aikataulu on tapahtumakalenterissa.

Ohjausryhmän tapaamiset sisältävät ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa sekä ajankohtaisia asioita, jotka voivat liittyä opiskeluun, koulun arkeen ja tapahtumiin. Osallistuminen ohjausryhmän tapaamisiin on opiskelijan velvollisuus.

Opiskelusuunnitelma

Lukion oppimäärä on 3-vuotinen, jonka voi suorittaa 2 - 4 vuodessa. Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joiden aikana oppiaineita opiskellaan. Opiskelija päättää tietyissä rajoissa itse, mitä aineita opiskelee kussakin jaksossa ja missä aikataulussa. 

Lukuvuoden tarjonta suunnitellaan alustavasti keväällä opiskelijoiden valintojen ja tarpeiden sekä käytettävissä olevien resurssien mukaan. Lukion aloittaville on elokuussa wilmassa valmis ehdotus lukuvuoden työjärjestyksiksi. Työjärjestyksiä suunnitellaan ja tarkistetaan ohjauksessa läpi lukuvuoden.

Suoritusmäärät ja opintojen kesto (ennen 2021 aloittaneille):

 Vähimmäismäärä
 jakson lopuksi:

 Lukiovuosi

 1.
 jakso 
 2.
 jakso 
 3.
 jakso 
 4.
 jakso 
 5.
 jakso 

 3 vuoden aikataulu:

 

 1  6  12  18  24  30
 

 2
 

 36  42  48  54  60
 

 3
 

 65  70  75    

 3,5 vuoden aikataulu

 

 1  5  10  15  20  25
   2
 
 30  35  40  45  50
   3
 
 55  60  65  70  70+
   3,5
 
 75        

 4 vuoden aikataulu

 

 1  4  8  13  17  21
   2
 
 25  29  33  38  42
   3
 
 46  50  54  58  63
   4
 
 66  71  75    

Valinnat

Opiskelusuunnitelmassa otetaan huomioon omat kiinnostukset, pakollisten opintojen suorittaminen, ylioppilaskirjoitussuunnitelma, jatko-opinnot ja työelämän tarpeet.

Opiskelijoita kannustetaan tekemään valinnat pääsääntöisesti oman ohjausryhmän mukana. Jokainen opiskelija opiskelee kuitenkin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisesti. Valintoihin vaikuttaa se, miten valinnat voidaan toteuttaa työjärjestyksessä. Koulu pidättää oikeuden tehdä muutoksia opiskelijoiden työjärjestyksiin.

Valintoihin pyritään sitoutumaan. Valinnat suunnitellaan aina huolella koko lukuvuodeksi kerrallaan myös lopullista opintojen määrää ajatellen. Syyskuussa opiskelijat voivat tarkistaa 1. - 3. jaksojen työjärjestykset ja tehdä niihin tarvittaessa pieniä muutoksia. Tammikuussa tarkistetaan jaksot 4. - 5. Toki syksyllä kannattaa tarkistaa kaikki jaksot. 

Muina aikoina muutosten tekemistä esim. wilma-viestillä opolle pyritään välttämään.

Valintojen muutoksia voi tehdä opinto-ohjaajan kanssa ohjauksessa kun ylioppilaskirjoitus- tai jatko-opintosuunnitelmaan tehdään muutoksia.

Opetusryhmän vaihto voi estyä, jos ryhmä on jo täysi. Jos ryhmä on täysi, eikä korvaavaa valintaa löydy, käännytään rehtorin puoleen. Opinto-ohjaajat tai opettajat eivät voi täyttää ryhmää yli maksimikoon. 

Merkittävissä muutoksissa, kuten matematiikan vaihto, kieliopintojen keskeyttäminen ja opiskelusuunnitelman pidentäminen, tarvitaan huoltajan lupa esimerkiksi wilma-viestillä.

Pakollisia opintoja ei voi jättää pois tai kesken varmistamatta että opintoja on tarjolla uudelleen. Valintoihin sitoudutaan, eikä opinnoista jäädä pois ilmoittamatta siitä aineenopettajalle ja opinto-ohjaajalle.

Tuntijako (ennen 2021 aloittaneille)

 Oppiaine

 Pakolliset

 Syventävät

 Äidinkieli ja kirjallisuus

 

 6  3
 Kielet:    
 • A-kieli
 6  2
 • B-kieli
 5  2
 • Muut kielet
   8 + 8
 Matematiikka    
 • Yhteinen
 1  
 • lyhyt
 5  2
 • pitkä
 9  3
 Ympäristö- ja luonnontieteet    
 • Biologia
 2  3
 • Maantiede
 1  3
 • Fysiikka
 1  6
 • Kemia
 1  4
 Humanistis-yhteiskunnalliset
 tieteet
   
 • Filosofia
 2  2
 • Psykologia
 1  4
 • Historia
 3  3
 • Yhteiskuntaoppi
 3  1
 • Uskonto/ET
 2  4
 • Terveystieto
 1  2
 Taito- ja taideaineet    
 • Liikunta
 2  3
 • Musiikki
 1-2  2
 • Kuvataide
 1-2  2
 Opinto-ohjaus  2  
 Teemaopinnot   3
 Pakolliset 47 tai 51    
 Syventävät vähintään 10    
 Yhteensä vähintään 75    

 

Lukiokoulutukseen sisältyvät opinnot ja opintopisteet
(syksyllä 2021 aloittavista alkaen)

 Oppiaineryhmä ja   oppiaine  Pakolliset opinnot   opintopisteinä (op)  Valinnaiset opinnot   opintopisteinä (op)
 Äidinkieli
 ja kirjallisuus
 12  6

 Toinen kotimainen
 kieli ja
 vieraat kielet

   
 A-kielenä  12  4
 B1-kielenä  10  4
 Vieraat kielet    
 B2 ja B3 -kielet    16 + 16
 Matematiikan
 yhteiset opinnot
 2  
 Matematiikan lyhyt   oppimäärä  10  4
 Matematiikan pitkä   oppimäärä  18  6
 Biologia  4  6
 Maantiede  2  6
 Fysiikka  2  12
 Kemia  2  8
 Filosofia  4  4
 Psykologia  2  8
 Historia  6  6
 Yhteiskuntaoppi  6  2
 Uskonto tai   Elämänkatsomustieto  4  8
 Terveystieto  2  4
 Liikunta  4  6
 Musiikki  2 tai 4  4
 Kuvataide  2 tai 4  4
 Opinto-ohjaus  4  
 Temaattiset opinnot    6
 Pakolliset opinnot   yhteensä  94 tai 102  
 Valinnaiset opinnot   yhteensä   20
 Opinnot yhteensä   vähintään  150 op  

 

 

"Lyseossa opiskelu on hauskaa ja monipuolista - ammattitaitoiset opettajat - turvallinen ilmapiiri,
kaikki hyväksytään omina itsenään."
- opiskelijapalaute

 

"Parasta Lyseossa on Lyseon järjestämät juhlat, kuten joulukirkko, gaalat ja kevätjuhla, jotka ovat hienoja. Näiden järjestämiseen on selkeästi nähty vaivaa."
- opiskelijapalaute

 

”Valitsin lukion, sillä tarvitsen sitä korkeamman asteen koulutusta varten. Pidän opiskelusta, mitä lukio on täynnä. Valitsin Lyseon kavereiden kehujen vuoksi. Ja kehuthan paljastuivat täydeksi todeksi!”
– Tuulia